GEYİKSTAR
  Komik isimler
 

Dünyanın uzun isimleri

Dünyanın en Uzun insan ismi
ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

Adı :
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

Soyadı:
Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum


Dünyanın en uzun bilimsel hayvan ismi

Bir sinek türüne aittir;

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

Dünyanın en uzun yer ismi

Amerika'da :
Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) "El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula"

Manası: "Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası"


Galler'de :
Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy rndrobwyll-llantysiliogogogoch

Manası: "Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi"


Yeni Zelanda'da :
Bir tepe adı;

Tetaumatawhakatangihangakoauao tamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenu aakitanarahu

Manası: "Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer"


Tayland'da :
Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Manası: "Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir"


Dünyanın en uzun film ismi

"Marat/Sade" olarak bilinen filmin resmi adı;

"The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade"


Dünyanın en uzun müzik grubunun ismi


"The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead"

Dünyanın en uzun albüm ismi

Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

"When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
Cuz You'll Know That You're Right"

Tek kelime olarak Soundgarden grubunun "Satanoscillatemymetallicsonata s" albümü...

Dünyanın en uzun şarkısının ismi

Christine Lavin'in "Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
couldn't expect you to pay my way, but after going out with
you for three years, I don't like surprises" şarkısı

Dünyanın en uzun bilimsel ismi

267 aminoasitten oluşan, "tryptophan" olarak bilinen ve kimyasal formülü "C1289 H2051 N343 O375 S8" olan enzimin bilimsel adı!

"methionylglutaminylarginyltyro sylglutamylserylleuc ylphenylal
anylalanylglutaminylleucyllysy lglutamylarginyllysy lglutamylg
lycylalanylphenylalanylvalylpr olylphenylalanylvaly lthreonyll
eucylglycylaspartylprolylglycy lisoleucylglutamylgl utaminylse
rylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisole ucylglutam
ylalanylglycylalanylaspartylal anylleucylglutamylle ucylglycyl
isoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleuc ylalanylas
partylglycylprolylthreonylisol eucylglutaminylaspar aginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylp henylalanylalanylala nylglycylv
alylthreonylprolylalanylglutam inylcysteinylphenyla lanylgluta
mylmethionylleucylalanylleucyl isoleucylarginylglut aminyllysy
lhistidylprolylthreonylisoleuc ylprolylisoleucylgly cylleucyll
eucylmethionyltyrosylalanylasp araginylleucylvalylp henylalany
lasparaginyllysylglycylisoleuc ylaspartylglutamylph enylalanyl
tyrosylalanylglutaminylcystein ylglutamyllysylvalyl glycylvaly
laspartylserylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylp rolylvalyl
glutaminylglutamylserylalanylp rolylphenylalanylarg inylglutam
inylalanylalanylleucylarginylh istidylasparaginylva lylalanylp
rolylisoleucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolyl prolylaspa
rtylalanylaspartylaspartylaspa rtylleucylleucylargi nylglutami
nylisoleucylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycylt yrosylthre
onyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylval ylthreonyl
glycylalanylglutamylasparaginy larginylalanylalanyl leucylprol
ylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysyll eucyllysyl
glutamyltyrosylasparaginylalan ylalanylprolylprolyl leucylglut
aminylglycylphenylalanylglycyl isoleucylserylalanyl prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysylalanyl alanylisoleucylaspar tylalanylg
lycylalanylalanylglycylalanyli soleucylserylglycyls erylalanyl
isoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylgluta minylhisti
dylasparaginylisoleucylglutamy lprolylglutamyllysyl methionyll
eucylalanylalanylleucyllysylva lylphenylalanylvalyl glutaminyl
prolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylser ine"

KOMİK İSİMLER

-Sehriye Pilav
-Ahmet Mehmet Veli
-Keklik Aslan
-Aslan Düzbasan
-Yagmur Sagnak
-Ari Balci
-Petek Balci
-Kaymak Bal
-Avukat Güven Kurtul
-Muhterem Ögretmen
-Kadir Killi
-Ayse Donsuz
-Sabit Yürürdurmaz
-Sabit düzbasan
-Herkül Demirtas
-Demirtaş kaya
-Cemal Pasa
-Süleyman Pekyumurta
-Fatma Donukara
-Ates Barut
-Güçlü Kuvvetli
-Çetin Ceviz
-Halim Harap
-Satilmis Bostan
-Seyma Boynuinceoglu
-Huriye Delergeçer
-Parla Yan
-Parla Ateş
-Sezer Yan
-Güler Güler
-Ayse Yediçocuklu
-Nazim Enginar
-Bora Sagnak
-Masallah Akgün
-Kibar Zorba
-Satilmis Portakal
-Mukaddes Çalisye
-Hakkı Kısaadam
-Kurtis Şisko
-Sanayi Horoz
-Cömert Varlık
-Haci Sirkinti
-Ümit Var
-Bahtiyar Kizkaçiran
-Öznur Palavraci
-İncil Tevrat
-İnsaf Yildirim
-Hayati Kopya
-Muhlis Dünyagülmez
-Satilmis Dönekoglu
-Dishekimi Oya Bilir
-Gülhanim Ellergezer
-Oktay Dolmasever
-Edenbulur Yilmaz
-Sakin Zeytin
-Kibar Deli
-Abdülhalim Pirasa
-Cevdet Becerir
-Demir Gümüş
-Demir Çelik
-Sakine Sakin
-Yildirim Şimşek

 
  tüm 32790 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=